“శతమానం భవతి శతాయుః పురుషశ్శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతితిష్ఠతి.🔔🔔🔔 మాంగల్యం తంతునానేనా మమ జీవన హేతున.. కంటే భద్రామి శుభతే త్వం జీవ శరదంశతం” Nikhil Got Married to #Pallavi Today Morning at 6:31am With Near and Dear People #NikhilSiddarth #NikhilPallavi