ఊరు మారితే తినే ఫుడ్ మారుద్ది, పడుకునే బెడ్ మారుద్ది బ్లడ్ ఎందుకు మారుద్దిరా బ్లడీ ఫూల్.. 6 Yrs for Biggest Blockbuster in Natasimha #NandamuriBalakrishna